ประกาศกองคลัง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ ศธ 0581.15/4550 ลว 26 พฤศจิกายน 2561)

☛ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ ศธ 0581.15/4550 ลว 26 พฤศจิกายน 2561) (เอกสารประกาศ)