ประกาศกองคลัง

ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมบัญชีกลาง ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น.
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย  มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณาประเมินผลหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวมด้วยการประกาศเกียรติคุณ จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

  1. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย
  3. ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ
  4. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภารัฐ
  5. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
  6. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
  7. ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  8. องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ในการนี้ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฯ แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 224 หน่วยงาน ซึ่งรางวัลนี้สร้างความภาคภูมิใจ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน   ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่  และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป