ประกาศกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

☛ หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ที่ กค 0410.2/ว 29 ลว 5 เม.ย. 62)( เอกสารประกาศ )
☛ การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ตามหนังสือ ที่ กค 0410.2/ ว 178 ลว 17 เม.ย. 2562 )( เอกสารประกาศ )