ประกาศกรมบัญชีกลาง

ตัวอย่างข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินฯ ปี 2562

☛ ตัวอย่างข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินฯ ปี 2562 และเอกสารประกอบการบรรยาย (กองบัญชีภาครัฐ)( เอกสารประกาศ )