ประกาศกรมบัญชีกลาง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เอกสารประกาศ )
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เอกสารประกาศ )
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เอกสารประกาศ )