ประกาศกองคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 และ 18 กันยายน 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) (คลิก)