ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงการคลัง/ระเบียบกรมบัญชีกลาง

☛ ที่ กค 0416.2/ว291 ลว.13มิ.ย.62 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ( เอกสารประกาศ )
☛ การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( เอกสารประกาศ )
☛ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( เอกสารประกาศ )
☛ เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เอกสารประกาศ )
☛ หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เอกสารประกาศ )
☛ ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 187)( เอกสารประกาศ )
☛ ตัวอย่างข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ มหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินฯ ปี 2562 และเอกสารประกอบการบรรยาย (กองบัญชีภาครัฐ)( เอกสารประกาศ )
☛ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ( เอกสารประกาศ )
☛ พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 (ที่ กค 0411.1/ว 233 ลว 21 พฤษภาคม 2562) ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ที่ กค 0412.3/ว221 ลว 13 พ.ค. 2562) ( เอกสารประกาศ )
☛ ประกาศกรมบัญชีกลาง : เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ที่ กค 0433.2/ว 206 ลว 1 พฤษภาคม 2562) (เอกสารประกาศ)
ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว260 ลว.30พ.ค.62 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว254 ลว.29พ.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
ที่ กค 0414.3/ว173 ลว.9เม.ย.62 การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
ที่ กค 0408.4/ว20 ลว.11มี.ค.62 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ กค 0402.3/ว18 ลว.29ม.ค.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ที่ กค 0412.5/ว29 ลว.17ม.ค.62 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ที่ นร 0731.1/ว32 ลว.26ธ.ค.61 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ที่ นร 0731.3/ว31 ลว.24ธ.ค.61 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการระหว่างประเทศ
ที่ กค 0410.3/ว571 ลว.22ต.ค.61 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ กค 0414.3/ว456 ลว.5ต.ค.61 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
ที่ กค 0402.5/ว98 ลว.26ก.ย.61 การกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ที่ กค 0511/ว1208 ลว.24ก.ค.61 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ที่ ศธ 0501(1)/ว12 ลว.29ม.ค.61 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
รหัสแหล่งเงิน GFMIS ประจำปี พ.ศ.2561
รหัสงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
หนังสือเวียน ศธ 0581.15/2584 ลว.21มิ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6ก.ย.61 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ลว. 4 เมษายน 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และรถประจำตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ที่ กค 0408.5/ว147 ลว.7ก.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
หนังสือเวียนกองคลังที่ ศธ 0581.15/1169 ลว.22พ.ย.59 ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1
ที่ กค 0416.4/ว127 ลว.14มี.ค.62 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและแนวปฏิบัติการจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0416.2/ว84 ลว.22ก.พ.62 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
ลว. 4 เมษายน 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ กค 0416.4/ว332 ลว.23 ก.ค.61 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
ที่ กค 0416.4/ว143 ลว.19 มี.ค.61 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ที่ กค 0416.2/ว134 ลว.15มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
ที่ กค 0416.4/ว 94 ลว.20ก.พ.61 กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ที่ กค 0416.2/ว33 ลว.19ม.ค.61 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ที่ กค 0416.2/ว495 ลว.29ธ.ค.60 ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ที่ กค 0416.4/ว333 ลว.31ส.ค.60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ที่ กค 0408.5/ว27 ลว.16ม.ค.61 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
ที่ กค 0408.5/ว22 ลว.12 ม.ค.61 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ที่ กค 0408.5/ว371 ลว.22ก.ย.60 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2555
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2552
ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2549
ที่ กค 0408.4/ว16 ลว.16ก.พ.61 ประกาศกองคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลว.10ต.ค.60 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ
ที่ กค 0402.3/ว29 ลว.5เม.ย.62 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ที่ กค 0402.3/ว10 ลว.18ก.พ.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
ที่ กค 0410.3/ว43 ลว.29ม.ค.62 คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ กค 0410.3/ว536 ลว.27ธ.ค.61 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144 ลว.25มี.ค.62 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลว.12มี.ค.62 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
ที่ ศธ 5212.1/ว99 ลว.28ก.พ.62 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจ้างพิมพ์งานกับองค์การค้าของ สกสค.
ที่ กค 0405.4/ว460 ลว.9ต.ค.61 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลว.7 มี.ค.61 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ-e-GP-เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ
การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว213 ลว.7พ.ค.62 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
ที่ กค 0433.2/ว206 ลว.1พ.ค.62 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลว.12มี.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว94 ลว.27ก.พ.62 การอนุมัติข้อยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83 ลว.22ก.พ.62 การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82 ลว.22ก.พ.62 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
ที่ กค 0405.2/ว63 ลว.5ก.พ.62 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลว.31ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54 ลว.1ก.พ.62 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ออกจากประกาศและเอกสารเชิญชวน
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1 ลว.2ม.ค.62 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514 ลว.17ก.ย.61 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ กค 0419.4/ว443 ลว.29ก.ย.61 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่ กค 0419.4/ว444 ลว.28ก.ย.61 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลว.9มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลว.9มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลว.5มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111 ลว.5มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว418 ลว.3พ.ย.60 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514 ลว.24ต.ค.60 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา
ที่ ศธ 0581.15/4440 ลว.30ก.ย.59 การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
"Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง"
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว15 ลว.23มี.ค.61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149 ลว.26มี.ค.61 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118 ลว.12มี.ค.61 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลว.5มี.ค.61 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ที่ กค 0405.3/ว91 ลว.19ก.พ.61 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ ศธ 0581.15/5888 ลว.8พ.ย.58 มาตราการประหยัดงบประมาณ