ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา

☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2557 ( เอกสารระเบียบ)