ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งของอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ

☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งของอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2561 ( เอกสารระเบียบ)