ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่3) ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2553 (ฉบับที่2) ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549 (ฉบับที่1) ( เอกสารระเบียบ)