ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ

☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2) ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2552 (ฉบับที่1) ( เอกสารระเบียบ)