ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนา

☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 ( เอกสารระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ( เอกสารระเบียบ)