ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☛ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 ไปพลางก่อน (คลิก)
☛ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (คลิก)
☛ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
☛ วิธีปฎิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา๔๕ของพระราชบัญญัติวิธีการงบปะมาณ พ.ศ.2561 (คลิก)
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร (คลิก)
☛ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินบริจาค (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ การเปลี่ยนรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
☛ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2561-2565) (คลิก)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ( ระเบียบ)
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ( ดาวน์โหลด )
ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำเงินรายได้ พ.ศ.2551 (29 ธ.ค.51)