ประกาศกองคลัง

มอบนโยบายกองคลัง

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง โดยมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการทำงาน 4 ข้อ ได้แก่
ความจริง แก้ไขให้ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามหลัก 5 M ได้แก่ Man Material Machine Method Money
เพื่อให้การทำงานบรรลุผล และส่งต่องานให้หน่วยงานถัดไปทำงานได้สะดวกขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขการทำงาน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการทั้งหน่วยงานภายใน
บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาในอนาคต รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ไม่เกิดการติดขัดในการทำงานหรือการประสานงาน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น3 สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)
เครดิตภาพ : กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร