ประกาศกองคลัง

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ของกองคลัง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กองคลัง ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance)
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร