ประกาศกองคลัง

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) ของกองคลัง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25645กองคลัง ได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance)
ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร