ประกาศกองคลัง

เตือนภัย กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตือนภัยกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการใด ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการใด ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ หากมีความประสงค์จะรับบริการของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อผ่านช่องทางหลักของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ https://www.rmutp.ac.th หรือติดต่อหน่วยงานด้วยตนเองเท่านั้น