แก้ไข แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง แก้ไขเอกสาร แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ […]

มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 374 […]

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีรายรับจ่าย

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากสำนักงานป.ป.ช.ที่ ปช 0028/ว 0009 เรื่อง […]

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี2556 รอบที่2

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว215 เรื่อง […]