โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-1

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ปี56 จ.ประจวบคีรีขันธ์ –3

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

เอกสารการบรรยาย :- การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดย ผอ. […]

เอกสารการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปี 2556

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ

เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ การบริหารสัญญา และกรณีศึกษาด้านพัสดุ […]