โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

Posted Posted in งานเบิกจ่าย1, ภาพกิจกรรม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 […]

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน […]

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding วันที่ 2-3 กันยายน 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัสดุ, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-bidding ตั้งแต่วันที่ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน วันที่ […]