ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ศธ 0581.15/262 ลว 9 ตุลาคม 2561)

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

☛ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง […]

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( เอกสารประกาศ […]

ประกาศ เรื่องปิดการรับ – จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

กองคลังปิดการรับ – จ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ […]