ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

กรมบัญชีกลาง ได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 […]

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( เอกสารประกาศ […]

ประกาศ เรื่องปิดการรับ – จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ประกาศกองคลัง เรื่อง ปิดการรับ-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กองคลังปิดการรับ – […]

ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ […]