การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุกองคลังได้เชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

การประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรร ประจำปีงบประมาณ59

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุม
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (BPM ,HRM และ ERP)

     การประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างงบประมาณในระบบ สารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรของมทร.พระนคร (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP) สำหรับปีงบประมาณ พศ. 2560 โดยมีกองคลัง สวส. สสท. และ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP)

ภาพบรรยากาศ

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างงบประมาณในระบบสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรของมทร.พระนคร (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP) สำหรับปีงบประมาณ พศ. 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์ และห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น 2 กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

บริการสังคม (2)
บริการสังคม (3)
บริการสังคม (4)
บริการสังคม (5)
บริการสังคม (6)
บริการสังคม (7)
บริการสังคม (8)
บริการสังคม (9)
บริการสังคม (1)
13906702_1109515529141503_7663821004895984667_n