กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา แนวทางการกำหนด TOR และการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)


คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินครั้งที่ 1/2559

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  โดยมี ผอ.กองคลัง  เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง   หัวหน้างานการเงินและผู้ปฏิบัติงานเงินยืมทดรองราชการ           ของคณะ  เข้าร่วมประชุม