โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
ณ รอยัลพลา คริฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ภาพจากโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ ห้องภาณุรังษี ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบบรรยาย
ภาพจากโครงการ
ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ราชมงคลพระนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา แนวทางการกำหนด TOR และการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาให้กับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่มีคุณภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)


คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี