เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือเวียน

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. […]

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และหักเงินบำเหน็จ บำนาญให้สหกรณ์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และหักเงินบำเหน็จ บำนาญให้สหกรณ์ฯเอกสารแนบ

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  […]