เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in งานงบประมาณ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือเวียน : […]

การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

Posted Posted in งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ […]

ประชุมจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานงบประมาณ

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองนโยบายและแผน […]

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต 30 พ.ย. 58

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เรื่องการพิจารณาแนวทางการคำนวณต้นทุนและเกณฑ์การปันส่วนใน การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ […]

รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และงบกลางกรมบัญชีกลาง ปี59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, แบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : **รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 […]

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Posted Posted in งานงบประมาณ, แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย [intranet] […]

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานงบประมาณ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

เอกสารสำนักงบประมาณ:วันที่ 4 กันยายน 2558 **เรื่อง […]