การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

Posted Posted in งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ […]

เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลังกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ […]

การประชุมวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็นประธาน การประชุมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ […]