แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1169   ลว. 22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน

ทั้งนี้ขอให้ทุกคณะดำเนินการจัดส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ภาค 1/2559
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1100 ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

เรื่อง รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยให้นำส่งกองคลังภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และงบกลางกรมบัญชีกลาง ปี59

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | **งบกลางกรมบัญชีกลาง ปี59


แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย