ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียนแบบฟอร์มเอกสาร

แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน

☛ หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1169 ลว. 22 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน
ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1