หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ธ.ค. 59

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0408.4/ว 165 ลว.22 ธ.ค. 2559

*เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย


ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ของหลายแห่งอาจเร่งดำเนินการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง การก่ออหนี้ผูกพัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0412.4/ว 335 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอมาตราการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 56 : ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ


การให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2559 **เรื่อง ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น