งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0412.4/ว 335 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2559 **เรื่อง ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอมาตราการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง