งานงบประมาณ

รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดสรร ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต และงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควบคุมและประสานงานระบบ ERP, BPM และ HRM

ติดต่องานงบประมาณ โทร.02-665 3777 ต่อ 6036 หรือ 6953

ข่าวประชาสัมพันธ์

Today : July 18, 2018