งานงบประมาณ

รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดสรร ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินงบประมาณรายได้ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต และงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควบคุมและประสานงานระบบ ERP, BPM และ HRM

ติดต่องานงบประมาณ โทร.02-665 3777 ต่อ 6036 หรือ 6953

ข่าวประชาสัมพันธ์

[posts template=”../../themes/catch-everest/templates/event-loop.php” posts_per_page=”10″ tax_term=”87″ tax_operator=”0″ order=”desc”]