แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มงานเบิกจ่าย 1
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับทุนการศึกษา
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมรสตามกฎหมายครั้งแรก)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีคลอดบุตร)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และและสบภัยภิบัติ
ตามสภาพความเสียหายเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหาย)

☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมาชิกสวัสดิการถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วย)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง)
แบบฟอร์มงานเบิกจ่าย 2
☛ งานเบิกจ่าย 2 : การลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าตอบแทนการประชุม / ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่านิเทศนักศึกษา (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2) (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าอาหาร (คลิก)
แบบฟอร์มงานการเงิน
☛ งานการเงิน : แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (คลิก)
แบบฟอร์มงานพัสดุ
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินงบประมาณแผ่นดิน (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มสรุปบัญชีวัสดุคงเหลือ(กรณีเป็นค่า I)เงินรายได้ (คลิก)
☛ งานพัสดุ : แบบฟอร์มกระทบยอด (คลิก)