กองคลัง มทร.พระนคร ได้รับรางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 กองคลัง มทร.พระนคร ได้รับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง

รวม

DSC_0037
DSC_0045
DSC_0035
DSC_0031
DSC_0023
DSC_0029
DSC_0026
ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการ “มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2557” ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติการจัดซื้อ
จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณา
ประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม
เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงิน
และบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
บัญชีภาครัฐดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 10 หน่วยงานจากหนึ่งร้อยกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนน
การประเมินระบบบัญชีในระดับสูง และคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานจริงที่หน่วยงานทั้ง 10 แห่ง
ผลการตัดสิน มีผู้ได้รับรางวัล 6 หน่วยงาน แบ่งเป็นบัญชีภาครัฐดีเด่น 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสุขภาพจิต
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบัญชีภาครัฐชมเชย 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น”