การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กองคลังได้มีการประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ให้กับผู้บริหาร บุคลากรส่วนกลางและคณะในสังกัด
ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารการบรรยาย
การใช้บัตรเครดิตราชการ :: การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ::
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์