การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกองคลัง ประจำปี 2558

กองคลังได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558
Star of Service Mind 2558 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนได้แก่
นางสาวประนอม นิลศรีใส  นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย 2
++
บุคลากรดีเด่น58 (1)