ประชุมจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง
และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมการจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 1
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ