ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางการจัดทำราคากลาง

https://calendar.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&tmeid=Njgyb2U0dG1tb2UxdTVwZmlvNGQzMXQ0N28gZmluMnJtdXRwQG0&tmsrc=fin2rmutp%40gmail.com

กรณีบุคลากรลาออกหรือลาเกินสิทธิ์ ให้หน่วยงานแจ้งกองคลังด่วน เพื่อระงับการเบิกจ่าย

ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.
บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 3 วันทำการ คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.

การประชุมแนวทางการจัดทำราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

[slider source=”media: 3286,3285,3287,3291,3284,3289,3290,3288″ link=”image” width=”800″ height=”600″ title=”no”]