เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ)

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และหักเงินบำเหน็จ บำนาญให้สหกรณ์

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และหักเงินบำเหน็จ บำนาญให้สหกรณ์ฯเอกสารแนบ

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  โดยมี ผอ.กองคลัง  เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง   หัวหน้างานการเงินและผู้ปฏิบัติงานเงินยืมทดรองราชการ           ของคณะ  เข้าร่วมประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เรื่องการจัดทำรายงาน Financial Report

กองคลัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ERP เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน Financial Report  เช่น การรายงานเงินทดรองราชการ รายงานการเงินประจำเดือน แก่บุคลากรกองคลัง ณ ห้อง Self access ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญคุณวศิรา  กัญญะลา จาก บ.อินโนวิช โซลูชั่น จก. เป็นวิทยากร