ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ด้วยประธานกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี

 

เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

กองคลังกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  สำนักงานอธิการบดี

การประชุมวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินเป็นประธาน การประชุมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี