เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียนภายใน : ที่ ศธ 0581.15/5312 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

**เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2559

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบ)

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/5016
*เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำหรับค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้หน่วยงานส่งเรื่องเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558


เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ให้มีความรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
จึงให้หน่วยงานในสังกัดส่งเรื่องเบิกค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนภาคสมทบ
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557  ให้กองคลังภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

หนังสือกองคลัง


1. ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ

2. ค่านิเทศนักศึกษา

3. ค่าตอบแทนการประชุม / 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

5. ค่าอาหาร

6. การลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม