ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ด้วยประธานกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย