แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1100 ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

เรื่อง รายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยให้นำส่งกองคลังภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด


การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙

อธิการบดีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี

 

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย


มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารสำนักงบประมาณ:วันที่ 4 กันยายน 2558
**เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


รายงาน SAR กองคลัง ปี 2557

ค่าใช้จ่ายเงินงปม.รายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557