โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย:: “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญ Video การบรรยาย

พิธีเปิดและการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ “UNDO” การขอกลับไปรับบำนาญตาม พรบ. พ.ศ.2494
DSC_0017
DSC_0011
DSC_0004
DSC_0012
DSC_0022
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0033
DSC_0037
DSC_0041
WP_20141202_10_05_31_Pro
DSC_0052
WP_20141202_10_21_42_Pro
DSC_0106
DSC_0053
WP_20141202_10_03_56_Pro
WP_20141202_09_53_04_Pro
WP_20141202_11_42_25_Pro
DSC_0104
DSC_0110
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและนาวทางแก้ไขการปฏิบัติงานคลัง
DSC_0005
DSC_0182
DSC_0151
DSC_0169
DSC_0143
DSC_0159
DSC_0092
DSC_0087
DSC_0175
DSC_0066
DSC_0065
DSC_0164
DSC_0062
DSC_0064
DSC_0176
DSC_0060
DSC_0057
DSC_0180
DSC_0163
DSC_0186

การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กองคลังได้มีการประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ให้กับผู้บริหาร บุคลากรส่วนกลางและคณะในสังกัด
ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารการบรรยาย
การใช้บัตรเครดิตราชการ :: การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ::
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองคลัง มทร.พระนคร ได้รับรางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 กองคลัง มทร.พระนคร ได้รับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ บัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง

รวม

DSC_0037
DSC_0045
DSC_0035
DSC_0031
DSC_0023
DSC_0029
DSC_0026
ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการ “มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2557” ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติการจัดซื้อ
จัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณา
ประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม
เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงิน
และบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
บัญชีภาครัฐดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 10 หน่วยงานจากหนึ่งร้อยกว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนน
การประเมินระบบบัญชีในระดับสูง และคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานจริงที่หน่วยงานทั้ง 10 แห่ง
ผลการตัดสิน มีผู้ได้รับรางวัล 6 หน่วยงาน แบ่งเป็นบัญชีภาครัฐดีเด่น 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสุขภาพจิต
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบัญชีภาครัฐชมเชย 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น”

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกองคลัง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กองคลังได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนได้แก่  นายไตรภพ เรืองแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี งานงบประมาณ

DSC_0012
DSC_0016
DSC_0022

กรมบัญชีกลางเข้าตรวจเยี่ยม กองคลัง มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.