เตือนภัย กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตือนภัยกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการใด ๆ […]

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

แจ้งปิดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประจำปีงบประมาณ 2566เรียน ข้าราชการบำนาญและหน่วยงานต่าง […]

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift […]

มอบนโยบายกองคลัง

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย […]

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศกองคลัง

สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แผ่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศกองคลัง