สรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ข่าวภายในกองคลัง

กองคลังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ […]

กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ […]

ราชมงคลพระนคร สัมมนา TOR เข้มเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัสดุ, ภาพกิจกรรม

[heading size=”18″] ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ระบบ ERP)

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[carousel source=”media: 6381,6380,6384,6383,6382,6385″ limit=”7″ link=”lightbox” […]

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม […]

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

ประชุมจัดทำระบบติดตามการใช้จ่ายเงิน

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานงบประมาณ

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองนโยบายและแผน […]

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต 30 พ.ย. 58

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานงบประมาณ, ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เรื่องการพิจารณาแนวทางการคำนวณต้นทุนและเกณฑ์การปันส่วนใน การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ […]

นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

กองคลัง มทร.พระนคร ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์” […]