ปรึกษาหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (โครงการวิจัย)

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

ภาพประชุมปรึกษาหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน (โครงการวิจัย)

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ชอบธรรม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริหารทั่วไป, หนังสือเวียน

หนังสือเวียน : ที่ ศธ 0581.17/3609 […]

การประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเงินยืมทดรองราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม […]

นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

กองคลัง มทร.พระนคร ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  “นุ่งซิ่น-แต่งไทย ในวันศุกร์” […]

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted Posted in งานบริหารทั่วไป, ภาพกิจกรรม

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน […]