หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ธ.ค. 59

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ประกาศกระทรวงการคลัง : ที่ กค 0408.4/ว […]

การให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป

Posted Posted in งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค 0405.2/ว […]

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค (กวพ) […]

การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนภายนอก : ที่ กค (กวพ) […]

ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามแนวทาง e-market และ e-bidding

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว145 […]

กำหนดให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ลว. 2 ก.พ. 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานเบิกจ่าย1, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค 0431.4/ว57 […]