ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ เบิกจ่าย2

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา แลพฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ไ้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 (คลิก)
:: การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)
☛ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จัดฝึกอบรม จัดงาน จัดประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแพร่ระบาดโรคติดเชื่้อไวรัส โคโรนา2019 (คลิก)
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
:: ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ (กค (กวจ) 0405.2/ว395) (คลิก)
:: พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่4 พ.ศ. 2556 (กค 0422.3/ว 392) (คลิก)
:: การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (กค 0406.4/ว7) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (กค 0406.4/ว.132) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ (กค 0408.5/ว147) (คลิก)
:: เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กค 0408.4/ว2) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ธ.ค. 2559 (กค 0408.4/ว 165) (คลิก)
:: การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันจัดสรรคเป็นสิ่งจูงใจ (กค 0406.4/ว.41) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (กค 0406.4/ว.38) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี 2558 (คลิก)
:: หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปี 2558 (คลิก)
:: หลักเกณฑ์-ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค มีนาคม 2557 (ศธ 0581.16/170) (คลิก)
:: อัตราค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (นร 0719/ว67) (คลิก) สิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิก)
:: อัตรค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมารายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (นร 0719/ว68) (คลิก) สิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิก) หนังสือเวียนกองคลังที่ ศธ 0581.15/1169 ลว.22พ.ย.59 ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1 ☛ ระเบียบมทร.พระนคร (คลิก)
:: กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกาศลงวันที่ 12 มิย. 2557 (คลิก)
:: แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน (ศธ 0581.15/1169) (คลิก)
:: ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1 (คลิก)
:: เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศธ 0581.15/3458) (คลิก)
:: เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2559 (ศธ 0581.15/1967) (คลิก)
:: เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558 (กค 0406.4/ว137) (คลิก)
:: มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศธ 0581.15/5888) (คลิก)
:: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2558 (ศธ. 0581.15/4057) (คลิก)
:: แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คลิก)
(คลิก) / (คลิก)
(คลิก) / (คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
:: การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา, การรับจัดการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ศธ. 0581.15/263) (คลิก)
:: มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ศธ. 0581.15/1245) (คลิก)
:: การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (คลิก)
:: การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (ศธ 0581.15/156) (คลิก)
:: แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบ (คลิก)
ชุดเอกสารเบิกจ่ายเงิน ค่าเดินทาง / ฝึกอบรม (คลิก)
(คลิก) / (คลิก)
(คลิก) / (คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
:: แนวปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในประเทศสำหรับพนักงานขับรถ (ศธ. 0581.15/4133) (คลิก)
:: เกณฑ์มาตรฐานในการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบดำเนินงาน-ค่าสอนภาคสมทบ (ศธ 0581.15/38) (คลิก)
:: อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ศธ 0581.16/234) (คลิก)
แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับเบิกจ่าย 2
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศนักศึกษา (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบการบันทึกรายวิชาโครงงานฯ เพื่อใช้ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าตอบแทนการประชุม / ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่านิเทศนักศึกษา (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ (คลิก) / (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะ (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2) (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม (คลิก)
☛ งานเบิกจ่าย 2 : ค่าอาหาร (คลิก)