คู่มือ ERP งานต่างๆ


การสร้างรหัสบัญชี การสร้างรหัสมิติ การสร้างรหัสลูกค้า


การสร้างรหัสงบประมาณ การบันทึกการตั้งยอดและปรับปรุงงบประมาณ


การบันทึกรายการปรับปรุง การบันทึกโอนงบประมาณ

 


การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การบันทึกค่าใช้จ่ายงบสวัสดิการ

 


การบันทึกเงินรับฝากและอื่นๆ การบันทึกค่าใช้จ่ายบุคลากร

 


การบันทึกค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การบันทึกค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 


การบันทึกค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น การลงทะเบียนครุภัณฑ์

 


การคำนวณค่าเสื่อมราคา การบันทึกรับเบิกวัสดุ

 


การบันทึกตรวจนับสินค้าคงคลัง การบันทึกการจ่ายชำระเงินจากการตั้งเจ้าหนี้