ระเบียบ/แบบฟอร์ม งานบัญชี

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 (คลิก)
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ แนวปฏิบัติการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกเงินบริจาค (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) (คลิก)
☛ การเปลี่ยนรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS (คลิก)
☛ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2561-2565) (คลิก)
☛ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน มทร.พระนคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (คลิก)
☛ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 (คลิก)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ( ระเบียบ)
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ( ดาวน์โหลด )
ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำเงินรายได้ พ.ศ.2551 (29 ธ.ค.51)
สรุปรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
☛ สรุป เงินรับฝากมัดจำประกันสัญญา ณ 30 กันยายน 2566 (คลิก)